Postępowanie reklamacyjne

1. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji u Sprzedawcy w związku z wadami towaru. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy lub pisemnie na adres: Acana Polska, ul. Kasztanowa 9, 55-220 Jelcz – Laskowice, e-mail: info@acana.com.pl.

3. W przypadku złożenia reklamacji, Kupujący może skorzystać z darmowego zwrotu wadliwego towaru na koszt Sprzedawcy.

4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail podany w zamówieniu, datę zakupu, numer transakcji zamówienia, opis sytuacji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację oraz datę wystąpienia wady, a także żądanie Kupującego związane ze składaną reklamacją -> FORMULARZ REKLAMACJI

5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Kupującego składającego reklamację o uzupełnienie tych danych lub informacji.

6. W przypadku nieuznania reklamacji za uzasadnioną przez Sprzedawcę, Kupujący ma możliwość złożenia odwołania od reklamacji. Sprzedawca rozpatruje odwołanie od reklamacji bez zbędnej zwłoki w terminie 30 dni, liczonych od momentu otrzymania odwołania od reklamacji. W przypadku szczególnie skomplikowanym, gdy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, Sprzedawca informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności , które muszą zostać ustalone i przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od momentu otrzymania odwołania od reklamacji.

7. Sprzedawca ponosi przed Kupującym odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży.

8. Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową sprzedaży pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Kupującemu, o którym Kupujący powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową sprzedaży, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towar tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Kupujący może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
- nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
- przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Kupującego o zawarciu umowy sprzedaży;
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Kupujący może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Kupującemu przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 8 lit. b jeżeli Kupujący, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 8 lit. b, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową sprzedaży.

11. Jeżeli towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Kupujący może żądać jego wymiany.

12. Jeżeli wymiana jest niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

13. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy,w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży.

14. Sprzedawca dokonuje wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Koszty wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, ponosi Sprzedawca.

15. Kupujący udostępnia Sprzedawcy towar podlegający wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego towar na swój koszt.

16. Jeżeli towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych powyżej,
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

17. Obniżona cena towaru musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

18. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.

19. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny, chyba że Sprzedawca udowodni nieistotność braku zgodności towaru z umową.

20. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Kupujący może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Kupującego wraz z towarem niezgodnym z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

21. W razie odstąpienia od umowy Kupujący niezwłocznie zwraca nabyty towar Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

22. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. W przypadku płatności za pobraniem, zwrot następuje na podany przez Kupującego numer rachunku bankowego.

23. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Ponadto Kupujący posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.  jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego.
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
d. może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

24. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

ZWROTY (PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY )

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania towaru odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone:

- pisemnie na adres Acana Polska, ul. Kasztanowa 9, 55-220 Jelcz – Laskowice,

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@acana.com.pl, również przy użyciu formularza.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem  na adres: Acana Polska, ul. Kasztanowa 9, 55-220 Jelcz - Laskowice. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Zwrotu zakupionego towaru Kupujący może też dokonać osobiście w siedzibie Sprzedawcy, w takim przypadku Kupujący nie ponosi kosztów odesłania towaru.

4. W przypadku skorzystania przez Kupującego z odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny zakupionego towaru przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku płatności za pobraniem, zwrot następuje na podany przez Kupującego numer rachunku bankowego. Kupujący zobowiązuje się wskazać dane umożliwiające dokonanie zwrotu płatności. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca  nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zwrot towaru w stanie nienaruszonym i w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Odpowiedzialność Kupującego może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia towaru do sprzedaży jako towaru pełnowartościowego.